V-Lab
V-Lab

Sarajevo Stock Exchange Index 30 MF2-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Monday, March 27th, 2023:0.64% (-3.66%)

Analysis last updated: Saturday, March 25, 2023, 03:19 AM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Sarajevo Stock Exchange Index 30 MF2-GARCH