V-Lab
V-Lab

Sarajevo Stock Exchange Index 30 Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, August 12th, 2022:4.91% (-0.12%)

Analysis last updated: Friday, August 12, 2022, 03:09 AM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Sarajevo Stock Exchange Index 30 SGARCH