V-Lab
V-Lab

Sarajevo Stock Exchange Index 30 Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, January 14th, 2022:15.42% (-0.06%)

Analysis last updated: Friday, January 14, 2022, 12:38 AM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Sarajevo Stock Exchange Index 30 SGARCH