V-Lab
V-Lab

British Pound Zero Slope Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, June 2nd, 2023:6.11% (-0.01%)

Analysis last updated: Thursday, June 1, 2023 at 07:02 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of British Pound S0GARCH