V-Lab
V-Lab

Israeli Shekel Zero Slope Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, June 2nd, 2023:7.31% (+0.48%)

Analysis last updated: Thursday, June 1, 2023 at 07:17 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Israeli Shekel S0GARCH
paramt-stat
ω1.29795.56
α0.06987.90
β0.896073.11
γ10.01210.35
γ20.00290.05
γ3-0.0507-1.20
γ40.10793.32
γ5-0.1586-5.45
γ60.13033.95
γ7-0.0509-1.55
γ80.02630.94
γ9-0.0360-1.81
Estimation Period:
Nov 8, 1991 to May 27, 2023
Impact of return on volatility tomorrow
Volatility Forecasts