V-Lab
V-Lab

Israeli Shekel Zero Slope Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, December 1st, 2023:9.05% (-0.33%)

Analysis last updated: Thursday, November 30, 2023 at 07:17 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Israeli Shekel S0GARCH
paramt-stat
ω1.24805.47
α0.07037.84
β0.893470.32
γ10.01030.32
γ20.00220.04
γ3-0.0420-1.07
γ40.09423.08
γ5-0.1491-5.68
γ60.13584.52
γ7-0.0692-2.23
γ80.04911.81
γ9-0.0547-2.87
Estimation Period:
Nov 8, 1991 to Nov 24, 2023
Impact of return on volatility tomorrow
Volatility Forecasts