V-Lab
V-Lab

British Pound Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Thursday, October 5th, 2023:6.78% (-0.08%)

Analysis last updated: Wednesday, October 4, 2023 at 07:02 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of British Pound SGARCH