V-Lab
V-Lab

Polish Zloty GJR-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Wednesday, February 21st, 2024:7.47% (-0.14%)

Analysis last updated: Tuesday, February 20, 2024 at 07:29 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Polish Zloty GJR-GARCH