V-Lab
V-Lab

OMX Stockholm 30 Index MF2-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Monday, November 28th, 2022:15.07% (-0.22%)

Analysis last updated: Friday, November 25, 2022, 04:33 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of OMX Stockholm 30 Index MF2-GARCH