V-Lab
V-Lab

United States Dollar Index MF2-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, April 12th, 2024:4.94% (-17.35%)

Analysis last updated: Friday, April 12, 2024 at 11:39 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of United States Dollar Index MF2-GARCH