V-Lab
V-Lab

Bangladesh Dhaka Stock Exchange Broad Index Zero Slope Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Wednesday, October 4th, 2023:3.53% (-0.05%)

Analysis last updated: Wednesday, October 4, 2023 at 04:39 AM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Bangladesh Dhaka Stock Exchange Broad Index S0GARCH