V-Lab
V-Lab

Egyptian Pound EGARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Monday, September 25th, 2023:3.11% (-0.19%)

Analysis last updated: Friday, September 22, 2023 at 07:18 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Egyptian Pound EGARCH