V-Lab
V-Lab

Deutsche Bank FX Volatility Index AGARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, July 12th, 2024:27.67% (-2.11%)

Analysis last updated: Friday, July 12, 2024 at 05:46 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Deutsche Bank FX Volatility Index AGARCH