V-Lab
V-Lab

Mondelez International Inc EGARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Thursday, June 20th, 2024:18.33% (-1.21%)

Analysis last updated: Tuesday, June 18, 2024 at 09:23 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Mondelez International Inc EGARCH